RODO

Polityka prywatności

1. Fundacja na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez Fundację na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa z siedzibą w Warszawie, która stanie się Administratorem tych danych.

2. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem w formie elektronicznej: e-mail [email protected].

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

a. realizacja lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem lub podmiotem przez niego wskazanym (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy,
b. analiza roszczeń przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy,
c. przesłanka marketingowa na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu,
d. obsługa zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, rozmowy telefoniczne),
e. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO, ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń,
f. prowadzenie analiz statystycznych,
g. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
h. prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
i. realizacja postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
j. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
k. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania powoduje brak możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług i zawarcia umowy.

5. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

6. Dane osobowe będą udostępnione:

a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT oraz z zakresu analizy danych ekonomicznych;
c. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
d. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

7. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

a. w związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy;
b. w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług Spółki;
c. w związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury;
d. w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu;
e. w związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia sprawy.

8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Spółki oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.